fbpx

Prvi Modul obuke za OCD, program „De facto jaci“

I-modul-DeFacto-jaci (5)

Fond za aktivno građanstvo – fAKT je organizovao dvodnevni trening za organizacije civilnog društva kroz projekat “De facto jači” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Trening je organizovan u okviru komponente 1: Izgradnja kapaciteta crnogorskih organizacija civilnog društva u cilju održivosti organizacija i pružanju dugoročnih usluga:
Potkomponente 1.1 Treninzi (3 modula koji obuhvataju: strateško planiranje i organizacijski razvoj, razvoj socijalnih usluga u okviru organizacija civilnog društva, pisanje projekta i organizacijski menadžment i prikupljanje sredstava i saradnja sa poslovnim sektorom).

Prvi dvodnevni Modul je održan na temu “Organizacijski razvoj i strateški okvir za organizacije civilnog duštva”. Trening je organizovan u hotelu Palma u Tivtu u periodu od 1-5 decembra 2011. Izabrani su predstavnici 30 nevladinih organizacija, nevladine organizacije koji pokrivaju oblasti usluga socijalne zaštite za sledeće kategorije: žene žrtve nasilja, socijalno preduzetništvo, pomoć djeci bez roditeljskog staranja, samohrane roditelje, osobe sa oštećenjem govora i sluha; liječenje zavisnika, osobe sa invaliditetom, prava djece iz socijalno ugroženih porodica, omladina i stari.

Cilj obuke:

Edukacija o procesu strateškog planiranja, primjena i usvajanje metoda partcipativnog procesa planiranja održivog razvoja organizacije kao pružaoca socijalnih usluga.

Sljedeće aktivnosti su obuhvaćene treningom:
• Sektori i njihova uloga u razvoju zajednice
• Medjunarodni NVO standadi (UO, zaposleni i volonteri, pravila i procedure)
• Organizaciona kultura i potreba za strateškim planiranjem
• Upoznavanje sa procesom strateškog planiranja razvoja organizacije (ciljevi, koraci, metode, uloge u procesu)
• Razlozi za participativni pristup planiranju razvoja organizacije
• Izrada vizije razvoja zajednice i organizacije/Izrada misije organizacije
• Upravljanje radom zaposlenih i volontera
• Struktura organizacija učesnica na treningu
• Izrada SWOT analize/ Izrada PESTE analize/ Procedura odabira ključnih elemenata SWOT analize
• Analiza programa i usluga
• Strategija komunikacije sa okruženjem, saradnja i partnerstva: Analiza socijalnih aktera
• Akcioni plan: strateški ciljevi, operativni rezultati, indikatori i akcije
• Komunikacija i izgradnja tima
• Individualni operativni sistemi – procjena individualog učinka rada
• Monitoring, evaluacija, izvještavanje i PR

Sve organizacije civilnog društva koje su učestvovale na treningu pojedinačno, ili u grupi srodnih organizacija radile su na razvoju metoda i znanja o organizacijskom razvoju i strateškom okviru.

U odnosu na tehniku izvođenja obuke, učesnici su izrazili zadovoljstvo mogućnošću interaktivnog rada na usvajanju metoda upravo na oblast i ciljne grupe kojima se svaka od OCD učesnica treninga bavi. Radna dinamika grupa je zadovoljena i OCD su istakle da je to na njih uticalo pozitivno i podržavajuće.

Cijeli koncept obuke učesnici su ocijenili kao nov, koncept koji im je dopuštao u odgovarajućem vremenu i sa odgovarajućim sadržajem da zaista steknu znanja i proizvedu rezultate koje će u budućnosti imati efekat na podizanje kvalitete rada organizacija.

Učesnici su izrazili zadovoljstvo:
• U odnosu na timski rad i razmjene mišljenja i međusobnih očekivanja među organizacijama civilnog društva, kao i i zajedničkom radu na analizi problema, potreba, mogućnosti….
• Postoji mogućnost primjene usvojenih znanja u radu sa korisnicima i unutar same organizacije.
• Na kraju obuke rezultati evaluacije od strane učesnika dali su visoku ocjenu. Učesnici su ocijenili: korisnost treninga za organizaciju i učesnike, sadržaj treninga, kao i rad trenera.