fbpx

Edukacija o procesu strateškog planiranja, primjena  i usvajanje metoda participativnog procesa planiranja održivog razvoja organizacije kao pružaoca socijalnih usluga

Sljedeće aktivnosti su obuhvaćene treningom:

-Sektori i njihova uloga u razvoju zajednice
-Medjunarodni NVO standadi (UO, zaposleni i volonteri, pravila i procedure)
-Organizaciona kultura i potreba za strateškim planiranjem
-Upoznavanje sa procesom strateškog planiranja razvoja organizacije (ciljevi, koraci, metode, uloge u procesu)
-Razlozi za participativni pristup planiranju razvoja organizacije
-Izrada vizije razvoja zajednice i organizacije/Izrada misije organizacije
-Upravljanje radom zaposlenih i volontera
-Struktura organizacija učesnica na treningu
-Izrada SWOT analize/ Izrada PESTE analize/ Procedura odabira ključnih elemenata SWOT analize
-Analiza programa i usluga
-Strategija komunikacije sa okruženjem, saradnja i partnerstva:  Analiza socijalnih aktera
-Akcioni plan: strateški ciljevi, operativni rezultati, indikatori i akcije
-Komunikacija i izgradnja tima
-Individualni operativni sistemi – procjena individualog učinka rada
-Monitoring, evaluacija, izvještavanje i PR

Sve organizacije civilnog društva koje su učestvovale na treningu pojedinačno, ili u grupi srodnih organizacija radile su na razvoju metoda i znanja o organizacijskom razvoju i strateškom okviru.

Cijeli koncept obuke učesnici su ocijenili kao nov, koncept koji im je dopuštao u odgovarajućem vremenu i sa odgovarajućim sadržajem da zaista steknu znanja i proizvedu rezultate koje će u budućnosti imati efekat na podizanje kvalitete rada organizacija.

U odnosu na tehniku ​​izvođenja obuke, učesnici su izrazili zadovoljstvo mogućnošću interaktivnog rada na usvajanju metoda upravo na oblast i ciljne grupe kojima se svaka od OCD učesnica treninga bavi. Radna dinamika grupa je zadovoljena i OCD su istakle da je to na njih uticalo pozitivno i podržavajuće.

Učesnici su izrazili zadovoljstvo:
• U odnosu na timski rad i razmjene mišljenja i međusobnih očekivanja među organizacijama civilnog društva, kao i i zajedničkom radu na analizi problema, potreba, mogućnosti….
• Postoji mogućnost primjene usvojenih znanja u radu sa korisnicima i unutar same organizacije.
• Na kraju obuke rezultati evaluacije od strane učesnika dali su visoku ocjenu. Učesnici su ocijenili: korisnost treninga za organizaciju i učesnike, sadržaj treninga, kao i rad trenera.