fbpx

Kroz programe finansijske podrške (grant programi) podržavamo inicijative organizacija civilnog društva, koje na kreativan i efikasan način pokreću rješavanje problema sa kojima se građani suočavaju u svojim zajednicama, i koje aktivno uključuju sugrađane/ke, koristeći lokalne resurse i potencijale.

Posebna pažnja se posvećuje odabiru inicijativa koje pokazuju potencijal da dovedu do trajnije pozitivne promjene ili podstaknu nove, kao i onima koje mogu poslužiti kao modeli dobre prakse.

fAKT ima utvrđena pravila i procedure za dodjelu donacija. Tokom procesa selekcije, projektni prijedlozi se razmatraju na nekoliko nivoa – najprije od strane osoblja kancelarije, od lokalnih savjetnika/ca, potom od strane Odbora za dodjelu donacija i našeg Upravnog odbora.

Tokom cijelog procesa, osoblje kancelarije pomaže aplikantima da unaprijede svoje prijedloge, a članovima i članicama Odbora da potpunije razumiju suštinu prijedloga u kontekstu lokalnih prilika. Svaku dodijeljenu donaciju prate konsultacije sa korisnicima, od prvog nacrta projekta do podnošenja završnog izvještaja.

Trudimo se da naša kancelarija i mreža saradnika/ca u sjevernom, centralnom i južnom dijelu Crne Gore uvijek bude otvorena za nove inicijative, da budemo dostupni i najmanjim zajednicama u manje razvijenim regionima, da se oslanjamo na mišljenja i stavove ljudi iz zajednice i pomognemo im u definisanju problema i predloženog načina rješavanja.

Program malih grantova Građanska akcija

Kroz program Građanska akcija želimo da postaknemo i podržimo građanski aktivizam i angažovanje u rješavanju problema u zajednici, i građansko učešće u procesima donošenja odluka.

Ovim programom se ne ‘propisuju’ vrste inicijativa koje bi organizacije civilnog društva ‘morale’ da pokrenu, i ne postavljaju se ograničenja u izboru oblasti i tema: smatramo da su lokalne organizacije civilnog društva najpozvanije da odrede prioritete koji su zajednička briga/potreba građana u zajednici – stoga želimo da ih podstaknemo da identifikuju i predlože lokalna rješenja problema, rješenja koja imaju potencijal da donesu dobrobit široj zajednici.

U okviru programa se podržavaju projekti lokalnih nevladinih organizacija i neformalnih grupa građana/ki, koji u procesu planiranja i sprovođenja aktivnosti aktivno uključuju sve relevante aktere i subjekte u zajednici, i koji:

•  podstiču razvoj zajednice,
•  poboljšavaju kvalitet življenja u zajednici,
• donose pozitivne promjene, koje imaju potencijal da budu trajne i inspirišu nove, uključujući i promjene u praksi i pravilima,
•  podstiču dobrovoljno učešće i rad,
•  doprinose jačanju uloge građana kao nosioca društvenih promjena.

Maksimalni iznos granta je 4,000 €.

Formulari (za download)

•  Objava konkursa (pdf)
•  Prijavni formular (doc)

Za više informacija o programu Građanska akcija, pogledajte:

¤ Preduslovi za podršku >>>

¤ Kako da dobijete sredstva? >>>