fbpx
R.B. Organizacija Naziv projekta Opis projekta Budžet
1 Viva Vita, Pljevlja Jednake mogućnosti za sve – hraniteljstvo kao izazov Projektom su planirane radionice za obuku 15 volontera i 5 članova organizacije u cilju jačanja kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite starim osobama, kao i jačanje međusektorske saradnje kroz prezentaciju relevantne zakonske regulative i organizaciju okruglog stola sa lokalnim institucijama. € 6,500
2 Naša budućnost, Nikšić Znanjem do jednakosti Projekat se sastoji iz dvije komponente: jačanje kapaciteta organizacije za rad sa roditeljima čija su djeca žrtve vršnjačkog nasilja, i podizanje svijesti kod djece, roditelja i nastavnog kadra o vrstama i oblicima vršnjačkog nasilja. € 5,695
3 Snažna mama, Bijelo Polje Participacija samohranih majki u programu snimanja njihovih potreba Analiza potreba samohranih majki u Bijelom Polju u saradnji sa Centrom za socijalni rad i drugim lokalnim institucijama, kako bi se adekvatnije odgovorilo na probleme sa kojima se samohrane majke suočavaju. € 5,410
4 Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Zrak sunca, Herceg Novi Naša sunčana radionica Projektom je predviđena obuka za članove udruženja, kao i organizovanje radionica za izradu unikatnih suvenira, uz aktivno učešće djece sa teškoćama u razvoju. € 5,920
5 SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Plav Zajedno protiv nasilja u porodici Organizovanje obuke za 15 volonterki za rad na SOS telefonu i pružanje podrške žrtvama nasilja, kako bi se osigurao kontinuitet rada organizacije, uz organizovanje informativno-edukativnih radionica o pravima žena, u cilju pružanja kvalitetnijih usluga ženama i djeci žrtvama porodičnog nasilja. € 4,588
6 Impuls, Nikšić Hraniteljstvo po mjeri djece Promocija hraniteljstva u Nikšiću, kao najadekvatnijeg oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, kroz radioničarski rad sa djecom na porodičnom smještaju i stručni savjetodavni rad sa hraniteljima. € 4,761
7 Iskra života, Nikšić Edukacija samohranih roditelja Projekat ima za cilj poboljšanje kvaliteta života samohranih roditelja u Nikšiću, pružanjem psiho-socijalne podrške, uz istovremeno jačanje samog udruženja. Teme koje će se obrađivati na radionicama, će biti objedinjene u brošuri na kraju projekta. € 4,640
8 Aurora, Pljevlja Osnaživanjem do osamostaljivanja Osnaživanje samohranih majki u cilju ostvarenja njihovih prava i upoznavanja javnosti sa problemima i potrebama ove ciljne grupe. € 4,946
9 Don Bosko centar, Podgorica Razvijajmo ideje i snove kroz igru Kroz edukativno-zabavne aktivnosti, namijenjene djeci iz socijalno ugroženih porodica i djeci bez roditeljskog staranja, projekat doprinosi njihovom osnaživanju i integraciji u društvo. € 6,550
10 Kuća ljudskih prava, Herceg Novi Edukacija lokalnih socijalnih aktera u opštini Herceg Novi Jačanje kapaciteta članova/ica organizacije, kroz strateško planiranje i obuku o znanju i vještinama potrebnim za planiranje razvoja u oblasti socijalne zastite, uz učešće relevantnih socijalnih aktera u Herceg Novom. € 6,561
11 Roditelji Crne Gore, Podgorica Škola roditeljstva Projekat je usmjeren na unapređenje odnosa između roditelja i djece, kroz organizovanje seta radionica vođenih od strane stručnjaka i rada savjetovališta za roditelje, uz istovremeno podizanje svijesti šire javnosti o značaju uloge roditelja. € 6,106
12 Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Ulcinj Ostvarimo prava na kvalitetniji život Projekat ima za cilj podizanje svijesti relevantnih aktera kao i šire javnosti u Ulcinju o potrebama i pravima djece sa smetnjama u razvoju, uz istovremeno pružanje usluga socijalne zaštite djeci i osnaživanje roditelja. € 6,635
13 Udruženje multipleskleroze, Bijelo Polje Psihosocijalna podrška osobama koje žive sa multiplom sklerozom i njihovim porodicama Projekat je usmjeren na obezbjedjivanje psihosocijalne podrške osobama koje žive sa multipleks sklerozom u Bijelom Polju, uz obuku članova njihovih porodica u pružanju neophodne pomoći € 6,193
14 Udruženje hendikepiranih Srce, Mojkovac Uklanjanje barijera i predrasuda- lokalni akcioni plan za OSI Cilj projekta je izrada Lokalnog plana akcije za integraciju osoba sa invaliditetom u opštini Mojkovac, u saradnji sa relevantnim lokalnim akterima. € 6,280
15 Mreža znanja, Podgorica Od ideje do socijalnog preduzeca Promovisanje koncepta socijalnog preduzetništva u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za osnivanje socijalnih preduzeća, uz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za primjenu i razvoj koncepta. € 6,990
16 Udruga mladih, Podgorica Jačanje kapaciteta organizacije za rad u ruralnim zajednicama i njihov razvoj Obuka članova udruženja od strane regionalnih stručnjaka za rad u ruralnim zajednicama i participativno planiranje njihovog razvoja. € 6,850
17 Susreti, Nikšić Edukativno – praktično upoznavanje sa institucijama socijalne i dječije zaštite Unapređenje profesionalne prakse studenata psihologije, pedagogije i sociologije, kroz edukaciju i upoznavanje sa institucionalnim i vaninstitucionalnim uslugama socijalne zaštite. € 5,400

Spisak podržanih projekata u .pdf-u možete preuzeti ovdje.