fbpx

PROGRAM

GODINA

ORGANIZACIJA

GRAD

IZNOS

OPIS PROJEKTA
Mladi i filantropija

2014

Neformalna grupa volontera Zracak nade i Dnevni centar Pljevlja € 2,998.00 Promocija filantropije i volonterizma među mladim ljudima u Pljevljima sa ciljem podsticaja da  se što veći broj mladih aktivno uključi i da podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju  i doprinese razvoju nivoa svijesti građana Pljevalja o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju.
Mladi i filantropija

2014

Neformalna grupa KF Podgorica € 1,997.00 Obogaćivanje književnog fonda tri srednje stručne škole u Podgorici. U : ETŠ “Vaso Aligrudić“, HTŠ „Spasoje Raspopović“ i SGGŠ „ing Marko Radević“ kroz akciju prikupljanja knjiga.  Ideju su pokrenuli (i istražili zainteresovanost među svojim drugarima) učenici ETŠ “Vaso Aligrudić“, u saradnji sa svojim nastavnicima. Ove tri škole se nalaze u istom dvorištu, a planirano je da se osim udžbenika prikupi ibeletristika i ostala literatura u ove tri škole.
Mladi i filantropija

2014

Centar za djecu I mlade Podgorica € 1,980.00 Kroz različite aktivnosti promovisaćemo potrebu za promjenom društvene svijesti o potrebama starih lica i o mogućnostima njihovog dostojanstvenog starenja s namjerom poboljšanja kvaliteta življenja starijih stanovnika grada. Kroz klupske i edukacijske aktivnosti, savjetovanje, volonterske klupske posjete i senzibiliziranje zajednice za pitanja starijih osoba promovisaćemo solidarnost i brigu o licima trece dobi.
Mladi i filantropija

2014

Portret Bar € 2,000.00 Želimo da utičemo na razvoj humanosti i solidarnosti kod mladih kroz psiho-socijalnu pomoć i podršku hospitalizovanoj deci u JZU“Blažo Orlandić“ u Baru.
Mladi i filantropija

2014

Volonteri Crne Gore Niksic € 2,000.00 Uključivanje što većeg broja mladih volontera koji bi bili dodatno edukovani na tebu filantropije sa ciljem pružanja nesebične podrške starim i nemoćnim licima. Jedna od aktivnosti je i osnivanje KLUB-a 65 + u cilju prikupljanja sredstava za ovu ugroženu kategoriju stanovništva u Nikšiću.
Mladi i filantropija

2014

Neformalna grupa “Mladi mijenjaju svijet” Niksic € 1,300.00 Istraživanje i promocija primjera lokalne filantropije u Nikšiću.
SIGN for Sustainability

2014

NVO Morakovo Niksic € 3,000.00 Promocija turističkih potencijala i postavljanje info tabli na teritoriji nikšićkog naselja Župa, koja je ujedno i najveća mjesna zajednica sa ogromnim potencijalom u toj Opštini.
SIGN for Sustainability

2014

NVO Aurora Pljevlja € 3,000.00 Obuka i obezbijedjenje neophodne opreme za otvaranje salona ljepota koji će zapošljavati tri samohrane majke iz Pljevalja.
SIGN for Sustainability

2014

 NVO Civis Diversus Niksic € 3,500.00 Obnavljanje knjižnog fonda i opremanje nikšićke Biblioteke.
SIGN for Sustainability

2014

NVO Aktivna zona Cetinje € 2,000.00 Adaptacija i opremanje prostora za pokretanje Društvenog centra na Cetinju.
SIGN for Sustainability

2014

NVO My Way- Moj put Cetinje € 1,500.00 Kupovina neophodnih medicinskih uređaja za Bolnicu na Cetinju.
SIGN for Sustainability

2014

NVO Iskra života Niksic € 1,500.00 Kupovina neophodnih sredstava za rad i organizacija obuke šivenja, vezenja i pletenja za samohrane roditelje u Nikšiću.
SIGN for Sustainability

2014

NVO Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje € 3,500.00 Osnivanje Edukativnog kluba za Romkinje u Bijelom Polju koji će sprovoditi aktivnosti psihosocijalnog osnaživanja Romkinja iz lokalne zajednice.
SIGN for Sustainability

2014

NVO Don Bosko centar Podgorica € 1,000.00 Organizacija radionica sa djecom u cilju podsticanja kreativnosti i unaprijeđenja komunikacionih vještina.
SIGN for Sustainability

2014

NVO Dzonatan Livingston Cetinje € 1,227.00 Podrška socijalnoj inkluziji djece i mladih iz socijalno osjetljivih grupa (Romi, djeca/mladi sa posebnim potrebama, djeca/mladi iz porodica lošijeg socijalnog statusa…).
Podrška omladinskom aktivizmu u lokalnim zajednicama

2014

Da zaživi selo Pljevlja € 9,000.00 Uspostavljanje i opremanje omladinskog kluba u partnerstvu sa lokalnom samoupravom i drugim ključni akterima iz zajednice.
Podrška omladinskom aktivizmu u lokalnim zajednicama

2014

Kreativni centar Tivat € 9,000.00 Uspostavljanje i opremanje omladinskog kluba u partnerstvu sa lokalnom samoupravom i drugim ključni akterima iz zajednice.
Citizen Action

2014

Durmitores Žabljak € 1,285.00 Školsko reciklazno dvoriste i selektivno prikupljanje otpada kroz primjer OS Dušan Obradović kao i motivacija ostalima da se uključe.
Citizen Action

2014

NVO Odred Izviđača „Njegoš“ Podgorica € 3,000.00 Izgradnja mobilijara za rekreaciju u bloku VI u Podgorici i obnova ruiniranog igrališta, sadnja drveća i izrada staza za sportska takmičenja, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta života.
Citizen Action

2014

Beranda Berane € 3,000.00 Sportsko-kulturna manifestacija Festival Šlaufijada čiju okosnicu čine takmičarske trke velikim kamionskim šlaufima niz brzake rijeke Lim.
Citizen Action

2014

Ekološko Udruženje mladih ,,Zeleni centar“ Nikšić € 1,504.00 Osnovni cilj projekta je aktivizacija mladih i promocija zdravih stilova života kroz Calisthenics ( Uličnim treningom ), novom vrstom sporta. Projekat podrazumijeva postavljanje, tj. izgradnju prvog Street Workout parka u Nikšiću na prostoru park-šume Trebjesa.
Citizen Action

2014

Učenički parlament JU Gimnazija Cetinje Cetinje € 1,200.00 Organizovanje festivala “Gimfest” čiji je cilj da zajedno poveže učenike cijele škole, sekcije koje djeluju u njoj, roditelje, javne ustanove, organizacije i građane sve u cilju prepoznavanja kvaliteta i potencijala grada i ljudi, prvenstveno mladih.
Citizen Action

2014

Neformalna grupa građana Tunjel Nikšić € 3,000.00 Osposobljavanje dječjih igrališta u Nikšiću, akcije čišćenja i promovisanje rekreacije i zdravog načina života, Guerilla gardening….
De facto

2014

Centar za mlade Proactive Podgorica € 7,527.00 Unaprijeđenje brige o mentalnom zdravlju u Glavnom gradu za mlade sa mentalnim teškoćama od 18 do 30 godina starosti
De facto

2014

Kvir Montenegro Podgorica € 6,900.00 Doprinos umanjenju homofobije i transfobije u Crnoj Gori i podizanje svijesti opšte populacije o potrebi za zaštitom i promocijom ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, te podizanju svijesti samih LGBTIQ osoba o potrebi za njihovim aktivizmom.
De facto

2014

Udruženje Roditelji Podgorica € 5,000.00 Izrada i distribucija nacionalnih smjernica za dojenje u svim ginekološkim i pedijatrijskim ordinacijama u domovima zdravlja i porodilištima u Crnoj Gori.
De facto

2014

NARDOS Podgorica € 8,116.00 Razvoj inluzivnog društva u Crnoj Gori promovisanjem i povećanjem informisanosti šire društvene zajednice o pravima djece sa smetnjama u razvoju na inkluzivno obrazovanje
De facto

2014

Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje € 6,080.00 Poboljšan ekonomski položaj i socijalni status romske populacije u lokalnoj zajednici u Bijelom Polju kroz uspostavljanje kancelarije koja ce se baviti problemima sa kojima se suočavaju Romi
De facto

2014

Ekološki pokret Ozon Nikšić € 7,030.00 Podizanje nivoa svijesti javnosti o štetnosti aerozagađenja po životnu sredinu i zdravlje ljudi, sa akcentom na individualna ložišta i saobraćaj, što je u skladu sa akcionim planom Nacionalne strategije o upravljanju kvalitetom vazduha u Crnoj Gori, kao i lokalnim planovima za Pljevlja i Nikšić.
De facto

2014

Udruženje multiple skleroze Bijelo Polje € 5,650.00 Cilj projekta je da se implementira postojeći Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u praksi.
De facto

2014

Udruženje Rastimo zajedno Danilovgrad € 5,006.00 Unaprjeđenje međusektorske saradnje na lokalnom nivou u cilju izrade strategije rane detekcije i tretmana razvojnih problema djece predškolskog uzrasta u Danilovgradu kao i usaglašavanje zakonske regulative na lokalnom nivou sa zakonskom regulativom na državnom i međunarodnom nivou i implementacija iste
De facto

2014

Udruženje paraplegičara Podgorica Podgorica € 7,533.00 Pokretanje inicijative prema ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, za izmjenu Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju kojim će se obezbijedi pristupačan auto-taksi prevoz, sa posebnim akcentom na lica koja su korisnici invalidskih kolica.
De facto

2014

Fenix Podgorica € 5,080.00 Zagovaranje ideje da se i u Crnoj Gori otvori odjeljenje dječije hemato-onkologije, a samim tim i da se liječenje sprovodi po savremenijim protokolima (Zakon o zaštiti prava pacijenata)
De facto

2014

Novi horizont Ulcinj € 8,057.00 Cilj projekta je unapredjenje položaja mladih u Ulcinju, zagovaranjem za donošenje LPAM i veće uključivanje mladih u proces odlučivanja na lokalnom nivou.
De facto

2014

Nepsis Nikšić € 5,030.00 Poboljšati i unaprijediti primjenu postojećeg Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kroz zagovaranje i javno zastupanje
De facto

2014

Aktivna zona Cetinje € 6,423.70 Zastupanje prava mladih kroz izmjene, dopune i monitoring implementacije glavnog strateškog dokumenta koji uređuje način vođenja omladinske politike u prijestonici Cetinje (Lokalni plan akcije za mlade)
De facto

2014

Da zaživi selo Pljevlja € 7,619.00 Promovisanje i predstavljanje Nacrta Zakona o mladima u saradnji sa Upravom za mlade i sport, kao i COF-a kao krovne organizacije mladih u Crnoj Gori i predstavnicima opštine Pljevlja.
De facto

2014

Defendologija Nikšić € 7,285.00 Uspostavljanje inkluzivnog servisa za djecu ugroženu prosječenjem u Nikšiću kroz koji će se unaprijediti sistem zaštite romske i egipćanske djece ugrožene eksploatacijom u Nikšiću.
De facto

2014

Naša budućnost Nikšić € 6,620.60 Unaprijeđenje implementacije lokalnog akcionog plana za mlade (LAPM) u opštini Nikšić od strane lokalne uprave i izrada nacrta odluke za otvaranje jednog omladinskog kluba u mjesnoj zajednici opštine Nikšić i precizirati godišnje potrebe za rad kluba koje će se izdvajati iz budžeta opštine
De facto

2014

Ženska alijansa Nikšić € 5,050.00 Podizanje odgovornosti lokalne samouprave Nikšića u planiranju i finansiranju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost (i programa iz ove oblasti )za period 2015-2016. godine i zagovaranje potpisivanja Evrposke povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.