fbpx

ORGANIZACIJA

MJESTO

GODINA

PROGRAM

OPIS PROJEKTA

DONACIJA

ANIMA – Centar za žensko mirovno obrazovanje KOTOR

2012

Socijalna tranzicija

Unaprijedjenje proaktivnog pristupa žena u potraživanju i ostvarivanju njihovih radnih prava, što predstavlja ključan faktor u osiguranju boljeg položaja žena na tržištu rada.

€ 11,629

Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Oaza BIJELO POLJE

2012

Socijalna tranzicija

Razvijanje radnih i okupacionih vještina djece i omladine sa smetnjama u razvoju

€ 12,270

Koraci PLJEVLJA

2012

Socijalna tranzicija

Cilj projekta je izgradnja košarkaškog igrališta u hipoterapijskom centru i podrška drustvenoj integraciji osoba sa invaliditetom

€ 14,996

Pljevaljski ženski prostor PLJEVLJA

2012

Socijalna tranzicija

Centar za alternativni rad sa mladima u riziku i rad na smanjenju maloljetničke delikvencije i na stvaranju čvršćih veza na relaciji škola – učenik – roditelj

€ 10,853

Centar za Prava Djeteta PODGORICA

2012

Socijalna tranzicija

Unapređenje kvaliteta samostalnog života djece/mladih po izlasku iz Doma „ Mladost“- Bijela

€ 9,550

Omladinski centar HERCEG NOVI

2012

Socijalna tranzicija

Otvaranje prvog Volonterskog servisa u Crnoj Gori da bi se unaprijedilo stanje u civilnom društvu, i stvaranje bolje socijalne situacije za ugrožene grupe, u ovom slučaju omladine.

€ 14,600

Centar za razvoj šaha ,,Dijagonale” PODGORICA

2012

Gradjanska akcija

Cilj projekta je uključivanje mladih sa i teškoćama u razvoju i njihova integracija u društvene tokove

€ 2,800

Djeca Crne Gore PODGORICA

2012

Gradjanska akcija

Projekat predstavlja model teorijskog i prakticnog pristupa u radu sa grupom i pojednicem u cilju stvaranja pozitivnog sistema vrijednosti kako bi se uklonili ili sprijecili rizici drustveno neprihvatljivog ponasanja kod djece koji cesto upadaju u maloljetnicki kriminalitet.

€ 4,021

Centar za mlade Proactive PODGORICA

2012

Gradjanska akcija

Projekat “Karavan aktivizma” usmjeren je na osnaživanje aktivizma i društveno odgovornog ponašanja mladih, organizovanjem šest grupa mladih aktivista (3 grupe u Nikšiću i 3 u Podgorici) i realizovanje šest manjih građanskih akcija.

€ 4,000

Zagrad Montenegro NIKŠIĆ

2012

Gradjanska akcija

Projekat ima za cilj da se formira zaštitni pojas izmedju sela Zagrad (Župa Nikšićka) i rudokopa Boksita koji bi selo štitio od erozije i prašine.

€ 2,600

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) PODGORICA

2012

Gradjanska akcija

Promocija ekoturističkih vrijednosti kanjona Cijevne kroz čišćenje i adaptaciju 5 punktova duž kanjona.

€ 3,991

Neformalna grupa građana, DrvoUp PODGORICA

2012

Gradjanska akcija

Projekat „Twitter zajednice“ iz Podgorice usmjeren na akcije pošumnjavanja i uređenja parkova u Podgorici koji su stradali uslijed nevremena tokom februara 2012.

€ 4,000

Bošnjačko društvo kulture ’’Avlija’’ ROŽAJE

2012

Gradjanska akcija

Cilj projekta je edukacija srednjoškolaca iz Rožaja o kulturnom i prirodnom nasljeđu. Projektom su predviđene pješačke ture po gradu i okruženju i akcije čišćenja kulturno-istorijskih spomenika i neposrednog okruženja

€ 3,368

Romski Forum za Integracije NIKŠIĆ

2012

Gradjanska akcija

Čišćenje i ozelenavanje romskih naselja kroz uklanjanje divljih deponija i ekološku edukaciju pripadnika RAE populacije u Nikšiću.

€ 2,100

Green.me BUDVA

2012

Gradjanska akcija

Projekat je usmjeren na sprovođenje edukativne kampanje u Budvi, kako bi se podigla svijest građana o neophodnosti zaštite zelenih zona. Predviđenje su gradjanske akcije ozelenjavanja grada.

€ 1,930

Savjet roditelja OS „Vlado Milic“ PODGORICA

2012

Gradjanska akcija

Projektom je predviđeno uređenje dvorišta OŠ Vlado Milić u Donjoj Gorici i rekonstrukcija WC-a, parketa….

€ 3,972

Studentska unija PODGORICA

2012

Gradjanska akcija

Projekat je usmjeren na podizanje studentske svijesti (Fakultet političkih nauka i Filozofski fakultet), kako bi isti aktivnije učestvovali u društvenim promjenama (organizovanje kampa, javne rasprave, izrada filma…)

€ 2,493

Crnogorski omladinski forum PODGORICA

2012

Gradjanska akcija

Osnivanje Crnogorskog omladinskog foruma kao reprezentativne krovne organizacije mladih Crne Gore. Akcioni plan za ovu i narednu godinu.

€ 4,000

Viva Vita PLJEVLJA

2012

DeFacto Jači

Projektom su planirane radionice za obuku 15 volontera i 5 članova organizacije u cilju jačanja kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite starim osobama, kao i jačanje međusektorske saradnje kroz prezentaciju relevantne zakonske regulative i organizaciju okruglog stola sa lokalnim institucijama.

€ 6,500

Naša budućnost NIKŠIĆ

2012

DeFacto Jači

Projekat se sastoji iz dvije komponente: jačanje kapaciteta organizacije za rad sa roditeljima čija su djeca žrtve vršnjačkog nasilja, i podizanje svijesti kod djece, roditelja i nastavnog kadra o vrstama i oblicima vršnjačkog nasilja.

€ 5,695

Snažna mama BIJELO POLJE

2012

DeFacto Jači

Analiza potreba samohranih majki u Bijelom Polju u saradnji sa Centrom za socijalni rad i drugim lokalnim institucijama, kako bi se adekvatnije odgovorilo na probleme sa kojima se samohrane majke suočavaju.

€ 5,410

Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Zrak sunca HERCEG NOVI

2012

DeFacto Jači

Projektom je predviđena obuka za članove udruženja, kao i organizovanje radionica za izradu unikatnih suvenira, uz aktivno učešće djece sa teškoćama u razvoju.

€ 5,920

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja PLAV

2012

DeFacto Jači

Organizovanje obuke za 15 volonterki za rad na SOS telefonu i pružanje podrške žrtvama nasilja, kako bi se osigurao kontinuitet rada organizacije, uz organizovanje informativno-edukativnih radionica o pravima žena, u cilju pružanja kvalitetnijih usluga ženama i djeci žrtvama porodičnog nasilja.

€ 4,588

Impuls NIKŠIĆ

2012

DeFacto Jači

Promocija hraniteljstva u Nikšiću, kao najadekvatnijeg oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, kroz radioničarski rad sa djecom na porodičnom smještaju i stručni savjetodavni rad sa hraniteljima.

€ 4,761

Iskra života NIKŠIĆ

2012

DeFacto Jači

Projekat ima za cilj poboljšanje kvaliteta života samohranih roditelja u Nikšiću, pružanjem psiho-socijalne podrške, uz istovremeno jačanje samog udruženja. Teme koje će se obrađivati na radionicama, će biti objedinjene u brošuri na kraju projekta.

€ 4,640

Aurora PLJEVLJA

2012

DeFacto Jači

Osnaživanje samohranih majki u cilju ostvarenja njihovih prava i upoznavanja javnosti sa problemima i potrebama ove ciljne grupe.

€ 4,946

Don Bosko centar PODGORICA

2012

DeFacto Jači

Kroz edukativno-zabavne aktivnosti, namijenjene djeci iz socijalno ugroženih porodica i djeci bez roditeljskog staranja, projekat doprinosi njihovom osnaživanju i integraciji u društvo.

€ 6,550

Kuća ljudskih prava HN HERCEG NOVI

2012

DeFacto Jači

Jačanje kapaciteta članova/ica organizacije, kroz strateško planiranje i obuku o znanju i vještinama potrebnim za planiranje razvoja u oblasti socijalne zastite, uz učešće relevantnih socijalnih aktera u Herceg Novom.

€ 6,561

Roditelji Crne Gore PODGORICA

2012

DeFacto Jači

Projekat je usmjeren na unapređenje odnosa između roditelja i djece, kroz organizovanje seta radionica vođenih od strane stručnjaka i rada savjetovališta za roditelje, uz istovremeno podizanje svijesti šire javnosti o značaju uloge roditelja.

€ 6,106

Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju ULCINJ

2012

DeFacto Jači

Projekat ima za cilj podizanje svijesti relevantnih aktera kao i šire javnosti u Ulcinju o potrebama i pravima djece sa smetnjama u razvoju, uz istovremeno pružanje usluga socijalne zaštite djeci i osnaživanje roditelja.

€ 6,635

Udruženje multipleskleroze BIJELO POLJE

2012

DeFacto Jači

Projekat je usmjeren na obezbjedjivanje psihosocijalne podrške osobama koje žive sa multipleks sklerozom u Bijelom Polju, uz obuku članova njihovih porodica u pružanju neophodne pomoći

€ 6,193

Udruženje hendikepiranih Srce MOJKOVAC

2012

DeFacto Jači

Cilj projekta je izrada Lokalnog plana akcije za integraciju osoba sa invaliditetom u opštini Mojkovac, u saradnji sa relevantnim lokalnim akterima.

€ 6,280

Mreža znanja PG PODGORICA

2012

DeFacto Jači

Promovisanje koncepta socijalnog preduzetništva u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za osnivanje socijalnih preduzeća, uz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za primjenu i razvoj koncepta.

€ 6,990

Udruga mladih PG PODGORICA

2012

DeFacto Jači

Obuka članova udruženja od strane regionalnih stručnjaka za rad u ruralnim zajednicama i participativno planiranje njihovog razvoja.

€ 6,850

Susreti NIKŠIĆ

2012

DeFacto Jači

Unapređenje profesionalne prakse studenata psihologije, pedagogije i sociologije, kroz edukaciju i upoznavanje sa institucionalnim i vaninstitucionalnim uslugama socijalne zaštite.

€ 5,400

Udruženja roditelja za podršku i pomoć djeci sa posebnim potrebama ”Sunčev zrak” HERCEG NOVI

2012

Program vršnjačke podrške (Buddy 2)

Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koja podrazumijeva vršnjačku volontersku podršku djeci-omladini sa smetnjama u razvoju u svakodnevnim aktivnostima, zajedničkim izlascima, posjetu kulturnim i sportskim manifestacijama, te zajednickim kreativnim radionicama.

€ 4,999

Psihološki centar ABC NIKŠIĆ

2012

Program vršnjačke podrške (Buddy 2)

Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koja podrazumijeva vršnjačku volontersku podršku djeci-omladini sa smetnjama u razvoju u svakodnevnim aktivnostima, zajedničkim izlascima, posjete kulturnim i sportskim manifestacijama, te zajednickim kreativnim radionicama.

€ 4,961

Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju ULCINJ

2012

Program vršnjačke podrške (Buddy 2)

Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koja podrazumijeva vršnjačku volontersku podršku djeci-omladini sa smetnjama u razvoju u svakodnevnim aktivnostima, zajedničkim izlascima, posjete kulturnim i sportskim manifestacijama, te zajednickim kreativnim radionicama.

€ 5,021

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju NIKŠIĆ

2012

Program vršnjačke podrške (Buddy 2)

Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koja podrazumijeva vršnjačku volontersku podršku djeci-omladini sa smetnjama u razvoju u svakodnevnim aktivnostima, zajedničkim izlascima, posjete kulturnim i sportskim manifestacijama, te zajednickim kreativnim radionicama.

€ 4,425

Udruženje osoba oštećenog sluha „ Lijep gest“ TIVAT

2012

Program vršnjačke podrške (Buddy 2)

Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koja podrazumijeva vršnjačku volontersku podršku djeci-omladini sa smetnjama u razvoju u svakodnevnim aktivnostima, zajedničkim izlascima, posjete kulturnim i sportskim manifestacijama, te zajednickim kreativnim radionicama.

€ 3,905

Udruženje mladih sa hendikepom NIKŠIĆ

2012

Program vršnjačke podrške (Buddy 2)

Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koja podrazumijeva vršnjačku volontersku podršku djeci-omladini sa smetnjama u razvoju u svakodnevnim aktivnostima, zajedničkim izlascima, posjete kulturnim i sportskim manifestacijama, te zajednickim kreativnim radionicama.

€ 4,980

Novi horizonti ULCINJ

2012

Gradjanska akcija

Uvodjenje usluga koje ce pospjesiti socio-ekonoski status samohranih roditelja i njihovih porodica

€ 4,000

My Way CETINJE

2012

Socijalna tranzicija

Projekat tezi postizanju boljeg nivoa prevencije bolesti zavisnosti kroz razvijanje pozitivne svijesti kod djece podizanjem nivoa informisanosti o rizicima i posljedicama bolesti zavisnosti.

€ 3,481

Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI-MERSP NIKSIC

2012

Socijalna tranzicija

Prijekat promovise smanjenje stope nezaposlenosti OSI edukacijom i zapošljavanjem.

€ 3,500

Centar za ženska prava Podgorica PODGORICA

2012

Socijalna tranzicija

Osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja kroz trenutno nedostajuće servise dugoročnog psihološkog savjetovanja i jačanje kapaciteta ženskih organizacija – pružalaca servisa.

€ 3,500

Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje BIJELO POLJE

2012

Socijalna tranzicija

Uključivanje organizacija civilnog društva u oblasti pružanja socijalnih usluga i poboljšanje kvaliteta života samohranih roditelja u Bijelom Polju.

€ 3,441

Poljoprivredno gazdinstvo Milan Kljajić, Lubnice, Berane BERANE

2012

Zelene ideje

Najbolja „zelena ideja“ na Forumu Filantropija za „zelene“ ideje na Zapadnom Balkanu. “Agro turizam” – obezbjeđenje smještajnih kapaciteta za eko turiste u selu Lubnice (Berane)

€ 7,745