fbpx

ORGANIZACIJA

MJESTO

GODINA

PROGRAM

OPIS PROJEKTA

DONACIJA

NVO “Djeca prije svega”, Podgorica PODGORICA

2009

Socijalna tranzicija

Poboljšanje kvalitete života porodica, posebno za djecu u porodici, kroz razvoj i uvođenje novih modela rada s djecom iz disfunkcionalnih porodica – centara za rad s djecom, kao i direktna podrska implementaciji Nacionalne strategije za reformu socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori 2008-2012.

37,750.00 €

NVO Enfants, Rozaje ROŽAJE

2009

Socijalna tranzicija

Obuka za krojenje, sivenje i pletenje zenske RAE populacije u Beranama (naselja Talum i Riversajd).Psiholosko osnazivanje RAE populacije putem radionica.

8,480.00 €

RETO Centar, PG PODGORICA

2009

Socijalna tranzicija

U okviru rehabilitacije bivsih zavisnika od PAS, u Reto centru, uvrstena je i radna terapija, te se ovim projektom potrazuje nabavka neophodne opreme za radionicu.

5,000.00 €

Neformalna Grupa gradjana “APEL” NIKŠIĆ

2009

Socijalna tranzicija

Pozorisna predstava “Zivot koga nema”. Ovom predstavom doprinosi se borbi protiv upotrebe PAS-a, sa naglaskom na poslijedice koje ona ostavlja na porodicu.

4,003.00 €

Pljevaljski ženski prostor PLJEVLJA

2009

Socijalna tranzicija

Ovim projektom žele da pokrenu rad Centra za podršku marginalizovanim i ranjivim socijalnim grupama u Pljevljima kroz: edukaciju za SOS telefon za pomoć i podršku porodicama zavisnika od psihoaktivnih supstanci

14,975.00 €

Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine NIKŠIĆ

2009

Socijalna tranzicija

Osnaživanje osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u životu društvene zajednice i uvođenje servisa personalne asistencije i sansa za slijepe u smislu socijalizacije.

19,985.00 €

Udruzenje paraplegicara, Bijelo Polje BIJELO POLJE

2009

Socijalna tranzicija

Udruzenje paraplegicara, Bijelo Polje ce izvrsiti nabavku kombi vozila za transport njihovih clanova.

16,580.00 €

Ženska organizacija Feniks BERANE

2009

Socijalna tranzicija

Cilj projekta je poboljšanje položaja samohranih i neudatih-maloljetnih majki i romkinja (edukacija ciljnih grupa, besplatna pravna pomoć, koordinacija relevantnih institucija za ostvarivanje prava samohranih i neudatih majki)

3,790.00 €

PREPOROD, Niksic NIKŠIĆ

2009

Socijalna tranzicija

Projekat podrazumijeva komunikaciju sa zavisnicima od PAS-a(psiho-aktivne supstance), motivisanje za odlazak na lijecenje a potom i usmjeravanje i upucivanje u neku od institucija sa kojima postoji uspostavljena saradnja. Projektom je obuhvaceno 7 gradova u Crnoj Gori, uz medijsku prezentaciju.

16,300.00 €

NVO “Djeca prije svega” PODGORICA

2009

Socijalna tranzicija

Osnivanjem “Povjerljivog telefona”-telefona za zlostavljanu i zanemarenu djecu, projektom se želi obezbijediti adekvatna zastita djece od zanemarivanja i zlostavljanja kroz pluralizam usluga (savjetodavni I terapijski rad), saradnju i povezivanje sa relevantnim institucijama i NVO-a.

14,900.00 €

ADP-ZID (Asocijacija za demokratski prosperitet), Podgorica PODGORICA

2009

Socijalna tranzicija

Osnivanjem volonterskog servisa roditelja djece sa posebnim potrebama, uz ucesce medunarodnih i lokalnih volontera obezbijedice se olaksana i uspjesnija realizacija edukacije i vannastavnih aktivnosti mladih sa hendikepom, a kroz razvoj volonterskog kluba mladih sa hendikepom omogucice se njihovo aktivno ucesce u zajednici, dodatnom obrazovanju i povecanju samopouzdanja.

14,780.00 €

4life PODGORICA

2009

Socijalna tranzicija

Projekat predviđa izliječenje zavisnika od PAS-a grupnim terapijama – programom “12 koraka anonimnih narkomana”. Cilj ovog projekta je rad na otklanjanju zavisnosti, uzroka koji su doveli do iste, prestrukturiranju ličnosti zavisnika, redefinisanju sistema vrijednosti, moralnih normi i usvajanju opšteprihvaćenih normi ponašanja. Sve u cilju resocijalizacije i adekvatnog socijalnog funkcionisanja po završetku programa.

4,020.00 €

NVO «Proscenijum» DANILOVGRAD

2009

Socijalna tranzicija

Projekat Moja prica predstavlja pokretanje umjetnickih radionica i izradu pozorišne predastave u Djecjem domu Ljubovic u Podgorici u trajanju od 6 mjeseci. Proces je prije svega usmjeren na rad sa grupom od desetak djece/mladih, šticenika doma, uzrasta od 12 do 20 godina, ali ukljucuje i zaposlene u domu, grupu umjetnika saradnika i medijsku javnost. Moguca je opcija da se grupi djece iz doma prikljuci i nekoliko mladih iz Dramskog studija u Podgorici koji nisu dio doma. Projekat treba da se razvija kroz niz pozorišnih radionica (pozorišnih seansi) u kojem prije svega treba da se oformi koherentna, otvorena, uigrana i scenski potentna grupa mladih ljudi. Kroz multimedijalne radionice koje su prije svega autorefleksivnog i otvarajuceg karaktera treba da se dode i do scenskog/dramskog materijala od kojega bi se napravila predstava kao završni proizvod cijelog procesa.

4,000.00 €

Zdrava Dona Montenegrina PODGORICA

2009

Socijalna tranzicija

Projekat se odnosi na podizanje svijesti o znacaju nacina ishrane i fizicke aktivnosti kod bolesnica od raka dojke (u ranom toku terapije) kroz pruzanje jednostavnih informacija i preporuka o nacinu ishrane i fizickoj aktivnosti i obezbijedjivanje podrške koja im je potrebna za uspješan prolazak kroz sve faze terapije, a i nakon njenog završetka.

4,037.00 €

Prvo Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Podgorica PODGORICA

2009

Socijalna tranzicija

Rad poludnevnog boravka za djecu sa posebnim potrebama u Podgorici. Razvijanje samostalnosti djece i omladine sa posebnim potrebama, socijalizaciju i druženje sa vršnjacima, kao i jačanje kapaciteta roditelja kroz njihovu edukaciju.

14,330.00 €

NVO „Nova šansa u Novom“ HERCEG NOVI

2009

Socijalna tranzicija

Nabavka tehničke i druge opreme za radno i profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa razvojnim smjetnjama i njihovu ekonomsku samostalnost.Aktivnosti obuhvataju nabavku sistema za digitalnu štampu, kompjutersku opremu i mašine za doradu štampanih proizvoda.

14,925.00 €

KOMPAS- Centar za informisanje i savjetovanje mladih KOTOR

2009

Građanska akcija

Projekat “Omladinski fond” je projekat javnog zastupanja i ima za cilj da utiče na lokalnu upravu Opštine Kotor o formiranju fonda koji će podržavati isključivo projekte mladih ljudi na teritoriji opštine Kotor. Prije svega, vršilo bi se informisanje, animiranje i pružanje tehničke i edukativne podrške mladim ljudima oko kreiranja zahtjeva i obraćanja lokalnoj upravi.

3,460.00 €

NVO Green Home PODGORICA

2009

Građanska akcija

Cilj projekta je rješavanje problema odlaganja otpada u selu Seoca, opstina Bar. Problem odlaganja otpada nastao je usled nepostojanja kontejnera za odlaganje, što je ujedno dovelo do stvaranja divljih deponija i praktično je dovedeno u pitanje održivo korišćenje turističkog potencijala ovog područja. Tokom realizacije projekta organizovaće se akcije čišćenja u koje će biti uključeno lokalno stanovništvo i nevladine organizacije kako bi se uklonile postojeće deponije. Jedna od aktivnosti će biti i nabavka i postavljanje kontejnera za separatno odlaganje otpada.

4,000.00 €

NVO “Mladi vama” CETINJE

2009

Građanska akcija

Ohrabrivanje mladih ljudi za aktivno učešće u razvoju zajednice i društva kome pripadaju, kroz organizovanje niza javnih događaja (15 volontera sa CT koji su prosli obuku Foruma MNE ce voditi akcije). Događaji će otvoriti prostor svim aktivnim, talentovanim i kreativnim mladim ljudima da iskažu svoje potencijale. Predlozene aktivnosti su radionice sa mladima, pisanje i realizacija 5 manjih projekata.

4,000.00 €

„Proizvodnja Zdrave Hrane“ NIKŠIĆ

2009

Građanska akcija

Projektom ”Mladi za sve u zajednici” se želi podstaci aktivnije ucešce mladih Župe kroz formiranje Centra mladih za kulturu i obezbjedjivanje prostora za rad, organizovanje kulturno-sportskih manifestacija a sve u cilju sprecavanja daljeg raseljavanja mladih sa ovog seoskog podrucja.

4,000.00 €

NVO „Da zaživi selo“ PLJEVLJA

2009

Građanska akcija

Upoznavanje djece sa sela sa glavnim gradskim institucijama i kulturno-sportskim objektima u gradu – zivotom u gradu , i djece iz grada sa prirodnim ljepotama, istorijskim i prirodnim spomenicima sela i nacinom življenja na selu. Projektom je planirana i reportaza o svim izletima i njeno prikazivanje putem lokalne televizije. Projekat ce biti zaokruzen likovnim konkursom na temu “Razglednica mog zavicaja” a citav projekat bice pracen brosurom.

3,654.00 €

NVO “NADA-Herceg Novi” HERCEG NOVI

2009

Građanska akcija

Cilj projekta je obezbjediti djeci iz Bijele bezbjedno javno mjesto za igruizgradnjom igrališta. Na taj nacin riješio bi se problem nepostojanja mjesta nakojima bi se djeca u Bijeloj bezbjedno igrala, a time bi se poboljšao kvaliitetnjihovog slobodnog vremena i druženja.

3,560.00 €

Humanitarac NIKŠIĆ

2009

Građanska akcija

Rjesavanje problema zagadenosti životne sredine u naselju Rubeža u Niksicu, koji uzrokuju otpad i sljaka iz Zeljezare, kroz direktno upoznavanje stanovnika sa stanjem životne sredine i opasnostima po njihovo zdravlje (vrata-do-vrata), prikupljanjem potpisa za odgovarajucu peticiju, održavanjem 2 zbora gradana, adekvatnu medijsku kampanju, održavanje Javne tribine i formiranjem mobilnog tima sastavljenog od stanovnika Rubeža i Ozrinica.

3,926.50 €

Udruženje roditelja Crne Gore PODGORICA

2009

Građanska akcija

Projektom se promovise drustveno odgovorno poslovanje kao nacin saradnje izmedju biznis-sektora i skola, kroz uspostavljanje interakcije izmedju roditelja, skole i lokalne zajednice, izgradnju kapaciteta 3 Savjeta roditelja kroz edukaciju i konkretne akcije i isticanje pozitivnih primjera drustvene odgovornosti preduzeca u svrhu senzibilisiranja javnosti i stvaranja pozitivne klime u zajednici. Glavne aktivnosti su: tribina u kojoj ce ucesvovati predstavnici Ministarstva prosvjete i nauke, nekoliko skola, predstavnici Savjeta roditelja, kompanija kojima nije nepoznat koncept DOP-a; radionice za 3 Savjeta na temu planiranja lokalne akcije, medijska kampanja, zajednicki sastanci predstavnika roditelja, skolskih uprava i predstavnika biznis sektora u 3 lokalne zajednice, u cilju realizacije planova akcije.

4,000.00 €

Savjet roditelja OS ‘Mustafa Pecanin’ (neformalna grupa) ROZAJE

2009

Građanska akcija

Projektom BUDI DRUG se promovisu drugarstvo, solidarnost i humanost, prvenstveno medu ucenicima skole. Glavne aktivnosti su izbori ‘Naj druga/rice’, performans ucenika na temu drugarstva i solidarnosti, prikupljanje pomoci za ugrožene, medijska promocija.

3,465.00 €

Runolist ROZAJE

2009

Građanska akcija

Projekat je svojevrsna kombinacija edukativnih radionica i ekoloskih akcija u Rožajama i okruženju. Teme radionica i eko-kampa su zdravi stilovi života i razvoj kreativnog i kritickog potencijala medu mladima. Akcije podrazumijevaju pjesacke ture po gradu i okruženju i akcije ciscenja prirode, zaokružene promotivnim akcijama i medijskom pokrivenoscu.

2,387.50 €

Natura KOLASIN

2009

Građanska akcija

Kampanja ‘I ti ucini da otpad ne bude problem’ afirmise ideju selektivnog odlaganja otpada, ukljucivanjem lokalnih partnera, izradom i podjelom stampanog materijala sa informacijama o potrebi pravilnog odlaganja otpada, održavanjem radionica sa ucenicima osnovne i srednje skole i medijskom promocijom. Planirana je i organizovana akcija prikupljanja i selektivnog odlaganja otpada.

4,000.00 €