fbpx

 

Osnovni kriterijumi

Fond za aktivno građanstvo ima jasna očekivanja od onih koji apliciraju za sredstva; da bi neka organizacija bila podržana, mora ispunjavati specifične kriterijume propisane pojedinačnim grant programima/konkursima. Pored specifičnih, osnovni kriterijumi svih grant programa Fonda za aktivno građanstvo ogledaju se u sljedećem:

I. Aktivno uključivanje svih relevantnih aktera i subjekata u procesu planiranja i sprovođenja aktivnosti: građana, predstavnika javnih institucija i lokalnih vlasti, privrednog sektora, medija i nevladinih organizacija. Uključivanje se ogleda u:

 • učešću u procesu donošenja odluke o tome koje su prioritetne potrebe u zajednici,
 • učešću u planiranju akcije/inicijative, i u dobrovoljnom učešću članova zajednice u sprovođenju aktivnosti,
 • korištenju lokalnih resursa koji su potrebni za realizaciju projekta, kao što su: znanje, ideje, vještine, roba, novac i usluge.

Po našem mišljenju, u cilju postizanja trajnih promjena, neophodno je jačati partnerske odnose u zajednici: međusektorsku saradnju, kao i saradnju između organizacija građanskog društva. Stoga, iako obezbjeđenje lokalnog doprinosa u robi, uslugama (in-kind) i novcu, nije preduslov dobijanja granta, oni projekti koji obezbijede veću lokalnu podršku imaju veću šansu da budu finansirani.

II. Potencijal da vaša inicijativa/akcija doprinese opštem dobru. Programom želimo da podstaknemo i podržimo projekte koji:

 • podstiču razvoj zajednice,
 • poboljšavaju kvalitet življenja u zajednici,
 • donose pozitivne promjene, koje imaju potencijal da budu trajne i inspirišu nove, uključujući i promjene u praksi i pravilima,
 • podstiču dobrovoljno učešće i rad,
 • doprinose jačanju uloge građana kao nosioca društvenih promjena.

Kriterijumi procjene

Pored osnovnih kriterijuma, prijave će se procjenjivati u sljedećim oblastima:

 • Relevantnost pitanja/problema – koliko je jasno problem definisan, i u kojoj mjeri predloženo rješenje odgovara potrebama konkretne zajednice;
 • Aktivnosti i plan rada – da li postoji jasna korelacija između ciljeva i aktivnosti, da li je predloženi plan aktivnosti realističan i ostvarljiv u datoj zajednici u predviđenom vremenu;
 • Očekivani rezultati i uticaj – da li projekat ima mjerljive rezultate, da li može da posluži kao primjer drugima koji tretiraju istu /sličnu problematiku;
 • Budžet i finansijska isplativost – da li je budžet realističan i primjeren aktivnostima, i predviđenim rezultatima;
 • Kapacitet – da li nosioci projekta imaju relevantno iskustvo, znanje i vještine za realizaciju predloženog projekta.

Ograničenja: Što se ne finansira?

 • Institucionalna podrška (koja pokriva samo operativne troškove organizacije);
 • Projekti koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti;
 • Pojedinci (putovanja, studije, učešće na konferencijama, ili slične aktivnosti);
 • Profitne inicijative i projekti usmjereni na stvaranje prihoda;
 • Istraživački projekti (anketiranje, ispitivanje javnog mnjenja i sl. );
 • Kupovina medicinske opreme i/ili medicinske usluge;
 • Humanitarna pomoć i/ili kupovina drugih dobara radi njihove podjele;
 • Isključivo informisanje i edukacija, odnosno isključivo treninzi, seminari ili umrežavanje nevladinog sektora (tj. projekti čiju okosnicu čine navedene aktivnosti);
 • Škole kompjutera i/ili stranih jezika;
 • Štampanje časopisa, knjiga i postavljanje web sajta;
 • Rekonstrukcija/uređenje/adaptacija objekata i javnih prostora, osim građevinskih radova manjih razmjera, koji će doprinijeti aktivnom uključivanju zajednice u određene inicijative;
 • Kupovina opreme (kompjuteri, foto-aparati, fotokopir mašine i druga kancelarijska oprema i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa;
 • Aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost državnih institucija, kao što su npr. formalno obrazovanje i redovna zdravstvena zaštita;
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa;
 • Aktivnosti koje se odnose na propovijedanje ili zagovaranje određene religije;
 • Vladini/državni organi ili institucije (uključujući škole, vrtiće, mjesne zajednice i sl.);
 • Organizacije koje nijesu registrovane u Crnoj Gori;
 • Organizacije koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje;
 • Organizacije čiji se projekti ne uklapaju u ciljeve i programska opredjeljenja Fonda za aktivno građanstvo.