fbpx

Aktivno učešće – poziv za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima

 

Kroz poziv „Aktivno učešće“ želimo da  osnažimo organizacije civilnog društva i njihovo učešće u procesima donošenja odluka i jačanju demokratske kulture,  građanske svijesti i angažmana.

Svrha ove grant šeme je podrška inicijativama lokalnih organizacija civilnog društva (OCD), koje su usmjerene na dobro upravljanje, razvoj i primjenu inovativnih metoda građanskog učešća, i nove pristupe osnaživanju ranjivih grupa, uključujući pripadnike romske populacije. 

Od posebnog značaja je podrška uvođenju inovativnih servisa  i izgradnja kapaciteta podržanih organizacija u oblasti mobilizacije zajednice i organizacijskog razvoja.

Biće podržani projekti koje predlažu i sprovode lokalne OCD radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica,  u nekoj od prioritetnih oblasti programa Podržani=Osnaženi.

Ukupni iznos sredstava namijenjen za podršku projektima iznosi 300.000€, koji će biti dodijeljen kroz četiri poziva tokom trajanja programa Podržani=Osnaženi.

Raspoloživi fond za dva poziva planirana u 2023. godini iznosi 150.000€.

Iznos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat, kreće se u rasponu od 7.000€ do 15.000€.

Detaljne informacije nalaze se u Vodiču za aplikante  a prijavni paket sadrži Prijavni formularFormular za budžet