fbpx

Aktivno učešće – drugi poziv za prijem aplikacija

Kroz poziv „Aktivno učešće“ želimo da  osnažimo organizacije civilnog društva i njihovo učešće u procesima donošenja odluka i jačanju demokratske kulture,  građanske svijesti i angažmana.

Svrha ove grant šeme je podrška inicijativama lokalnih organizacija civilnog društva (OCD), koje su usmjerene na dobro upravljanje, razvoj i primjenu inovativnih metoda građanskog učešća, i nove pristupe osnaživanju ranjivih grupa, uključujući pripadnike romske populacije. 

Od posebnog značaja je podrška uvođenju inovativnih servisa  i izgradnja kapaciteta podržanih organizacija u oblasti mobilizacije zajednice i organizacijskog razvoja.

Biće podržani projekti koje predlažu i sprovode lokalne OCD radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica,  u nekoj od prioritetnih oblasti programa Podržani=Osnaženi.

Detaljne informacije nalaze se u Vodiču za aplikante,  a prijavni paket sadrži Prijavni formular i Formular za budžet